تبلیغات
مهتاب موعود - عوالم‌ هفت‌گانهء‌ فرشته‌ عشق‌( مراتب‌ فرشتهء‌ جمیل‌ عشق‌(عالم رحمانی‌)(برگرفته ازکتاب زن طائرفردوس یاساحردوزخ))
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            فروغ مهتاب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب منامام‌ خمینی‌(ع‌) پس‌ از شكستن‌ سد، دروازه‌های‌ حكمت‌ و معنویت‌ قرآن‌ را به‌سراسر جهان‌ گشود و همچون‌ خورشید فروزان‌ و ماه‌ درخشان‌ در آسمان‌ دین‌، پرده‌ ازحقایق‌ قرآن‌ و ‌ كلمات‌ ائمه‌ اطهار(ع‌) برداشت‌ و دنیای‌ قرن‌ بیست‌ و یكم‌ را به‌دانشگاهی‌ بس‌ شگرف‌ در فراگیری‌ الفبای‌ زبان‌ عرفان‌ علوی‌ تبدیل‌ كرد و همچنین‌ ابواب‌كرامت‌ و اسرار قدرتهای‌ خارق‌العاده درونی‌ را به‌ روی‌ انسان های‌ این‌ عصر، بالاخص‌مشتاقان‌ فتوت‌ و جوانمردی‌ خویش،‌ باز نمود. استاد یعقوب قمری شریف آبادی
نظر شما در مورد وبلاگ من چیست؟

برچسبها

مهم‌ترین‌ فیض‌ و عالی‌ترین‌ رحمتی‌ كه‌ از وجود رحمانی‌ انسان‌كامل‌ساطع‌ می‌گردد، خصیصهء هدایتگری‌ و كمال‌ و جمال‌بخشی‌ اوست‌ كه‌ فروغ‌ دل‌انگیز وجه‌قدسی‌اش‌، محكم‌ترین‌ عروة‌ وثقای‌ نجات‌ برای‌ سالكان‌ طریق‌ كمال‌ مطلق‌ از دام‌ تعلقات‌دنیایی‌ و مطمئن‌ترین‌ ریسمان‌ عروج‌ دلدادگان‌ جمال‌ حق‌ به‌ سرمنزل‌ مقصود در فردوس‌برین‌ است‌


. عالم‌ رحمانی‌
استیلا بر عرش‌ رفیع‌ رحمانی‌ و دست‌یابی‌ به‌ معدن‌ عظمت‌ الهی‌ كه‌ همان‌ گنجینهء فیوضات‌ و حقایق‌ لاهوتی‌ است‌، آخرین‌ مرتبه‌ از عوالم‌ فرشتهء‌ عشق‌ است‌ كه‌ پویندهء كمال‌مطلق‌، از رهگذر محرمیت‌، در عالم‌ نورانی‌ الهی‌ با جذبة‌ عشقی‌ متعالی‌، حقیقت‌ جمیل‌معشوقهء‌ باطنی‌ را در آغوش‌ جان‌ گرفته‌،* سرمست‌ از بادهء‌ وصال‌ به‌ فتح‌ قلهء‌ رفیع‌ وحدت‌دست‌ یافته‌، و آن‌گاه‌ به‌ معدن‌ عظمت‌ الهی‌ و گنجینهء ولایت‌ رحمانی‌ و كوثر بی‌پایان‌رحیمی‌ نایل‌ می‌شود.
و این‌گونه‌، در پرتو عشق‌ و معرفت‌ ربوبی‌، تمامی‌ عوالم‌ هفت‌گانهء‌ كمال‌ را در مرآت‌تمام‌نمای‌ خود جلوه‌گر می‌یابد و رخسارهء‌ جمیل‌ فرشتهء‌ عشق‌ را كه‌ پرده‌نشین‌ بارگاه‌جلالی‌ انسان‌كامل‌ است‌، در ضمیر مطهر و منوّر خویش‌ به‌ نظاره‌ می‌نشیند و حقیقت‌رحمانیت‌ كه‌ در كهكشان‌ وجود او مراتب‌ شش‌گانهء‌ آسمان‌ و زمین‌ تكامل‌ را به‌ تحقق‌رسانده‌، مسندنشین‌ كرسی‌ ولایی‌ می‌گردد و با نور و روح‌ قدسی‌ بر عرش‌ جبروتی‌اش‌مستقر می‌شود كه‌ (اَلَّذی‌ خَلَق‌َ السَّمو'ات‌ِ وَ الْأَرْض‌َ وَ ما بَیْنَهُما فِی‌ سِتَّة‌ِ أَیّام‌ٍ ثُم‌َّ اسْتَوی‌' عَلَی‌الْعَرْش‌ِ الرَّحْمن‌ِ)؛ «همان‌كه‌ آسمانها و زمین‌ و آنچه‌ میان‌ آنهاست‌، در شش‌ روز آفرید.سپس‌ خدای‌ رحمان‌ بر عرش‌ قرار گرفت‌».
در مثال‌، همان‌گونه‌ كه‌ خورشید با انوار فروزانش‌ به‌ منظومهء‌ خود فیض‌بخشی‌ می‌كندو خاصه‌ سیارهء‌ زمین‌ را به‌ زیور كمال‌ و جمال‌ می‌آراید و در عین‌ حال‌، به‌ سیر خود درفضای‌ بی‌پایان‌ هستی‌ ادامه‌ می‌دهد، سالك‌ كامل‌ و رهرو واصل‌ نیز، اگر چه‌ در فضای‌ نور وروح‌ قدسی‌ خود به‌ سیر كمالی‌ در ذات‌ احدی‌ كه‌ بی‌حدّ و انتهاست‌، ادامه‌ می‌دهد، امافروغ‌ رحمانیتش‌ از ورای‌ سراپردهء‌ غیب‌ به‌ تابشی‌ خجسته‌ می‌نشیند و گسترة‌ وجود رابهره‌مند از انوار كمال‌بخش‌ خود می‌سازد. و این‌چنین‌، آسمان‌ و زمین‌ هفت‌گانهء‌ ظاهر وباطن‌ را مسخّر خویش‌ ساخته‌، از رهگذر جذبهء‌ عاشقانه‌ و سیر و سلوك‌ عارفانه‌، بر جهان‌ملك‌ و ملكوت‌، مالكیت‌ ولایی‌ پیدا می‌كند؛ چنان‌ كه‌ امیر مؤمنان‌، علی‌(ع‌) می‌فرماید:
«حُب‌ُّ اللّه‌ِ نارٌ لا'یَمُرُّ عَلی‌' شَی‌ءٍ اِلاّ' احْتَرَق‌َ، وَ نُورُ اللّه‌ِ لا'یُطْلِع‌ُ عَلی‌' شَی‌ءٍ اِلاّ' أَضا´ءَ، وَ سَما´ءُ اللّه‌ِما ظَهَرَ مِن‌ْ تَحَتِه‌ِ شَی‌ْءٌ اِلاّ' أعْطاه‌ُ الْفَیْض‌َ، وَ ریح‌ُ اللّه‌ِ ما تَهَب‌ُّ فی‌ شَی‌ءٍ اِلاّ' حَرَّكَتْه‌ُ وَ ماءُ اللّه‌ِ یُحْیی‌'بِه‌ِ كُل‌َّ شَی‌ءٍ، وَ أَرْض‌ُ اللّه‌ِ یُنْبِت‌ُ مِنْها كُل‌َّ شَی‌ْءٍ، فَمَن‌ْ أَحَبَّه‌ُ اللّه‌ُ أَعْطاه‌ُ كُل‌َّ شَی‌ْءٍ مِن‌َ المُلْك‌ِ وَ الْمال‌ِ؛ عشق‌ الهی‌ آتشی‌ است‌ كه‌ بر هر چه‌ عبور كند او را می‌سوزاند، و نور الهی‌ است‌ كه‌ بر هیچ‌چیز نمی‌تابد، مگر آنكه‌ او را روشن‌ می‌كند، و آسمان‌ رحمت‌ الهی‌ است‌ كه‌ هیچ‌ چیز زیراو ظاهر نمی‌شود، مگر اینكه‌ به‌ او فیض‌ می‌بخشد، و نسیم‌ الهی‌ است‌ كه‌ بر هر چه‌ وزیدن‌گیرد، سبب‌ حركت‌ او می‌شود، و باران‌ الهی‌ است‌ كه‌ هر چیزی‌ را زنده‌ می‌كند، و زمین‌الهی‌ است‌ كه‌ همه‌ چیز را می‌رویاند. پس‌ هر كه‌ را خدا دوست‌ بدارد، به‌ او هر چه‌ خواهداز ملك‌ و مال‌ عطا می‌كند».
بدین‌ ترتیب‌، قلب‌ مطهر و منوّر انسان‌كامل‌ به‌ دلالت‌ نبوی‌ «قَلْب‌ُ الْمُؤْمِن‌ِ عَرْش‌ُالرَّحْمن‌ِ؛ قلب‌ انسان‌ مومن‌، عرش‌ خدای‌ رحمان‌ است‌»، سریر حقیقت‌ و گنجینهء‌ معرفت‌ وعظمت‌ خدای‌ رحمان‌ می‌گردد؛ چه‌ اینكه‌ عرش‌ به‌ تبیین‌ روایی‌ «اَلْعَرْش‌ُ اِسْم‌ُ عِلْم‌ٍ وَ قُدْرَة‌ٍ» جز معارف‌ رحیمی‌ و قدرت‌ لایزال‌ رحمانی‌ نیست‌ كه‌ سرمنشأ تجلی‌ حقایق‌ بی‌انتهای‌الهی‌ و ظهور كرامات‌ شگرف‌ باطنی‌ به‌ ارادهء‌ ولایی‌ مومن‌ واصل‌ می‌باشد؛ عرش‌ عظیمی‌كه‌ به‌ بیان‌ آسمانی‌ (وَ كان‌َ عَرْشُه‌ُ عَلَی‌ الْما´ءِ)؛ «و بود عرش‌ او بر آب‌» بر كوثر عشق‌ فاطمی‌قرار دارد.
و این‌گونه‌، انسان‌كامل‌ به‌ سبب‌ استیلا بر عرش‌، به‌ معدن‌ عظمت‌ رحیمی‌ دست‌یافته‌ واز رهگذر حقیقت‌ «یا رَحْمن‌َ الدُّنْیا وَ رَحیم‌َ الْا'خِرَة‌ِ» مظهر تام‌ّ جلال‌ رحمانی‌ و جلوهء كامل‌جمال‌ رحیمی‌ شده‌ و به‌ صراحت‌ معنوی‌ «بِیُمْنِه‌ِ رُزِق‌َ الْوَر'اءُ وَ بِوُجُودِه‌ِ ثَبَتَت‌ِ الْأَرْض‌ُ وَالسَّما´ءُ؛ به‌ بركت‌ وجودش‌، مخلوقات‌ روزی‌ داده‌ می‌شوند و به‌ سبب‌ وجود او زمین‌ وآسمان‌ ثابت‌ و برقرار است‌» فروغ‌ عالم‌تاب‌ رحمت‌ ظاهری‌ از آفتاب‌ جلال‌ او بر گسترهء‌آفرینش‌ می‌تابد و انوار فیض‌ باطنی‌ از مهتاب‌ جمال‌ مطهرش‌، قلوب‌ شبروان‌ طریق‌ كمال‌را جان‌ می‌بخشد.
ضمیر ربّانی‌ چنین‌ انسان‌كاملی‌ به‌ موجب‌ بهره‌مندی‌ از نور و روح‌ قدسی‌، مخزن‌حقایق‌ الهی‌ است‌ كه‌ به‌ تصریح‌ روایی‌ «فَبِرُوح‌ِ الْقُدُس‌ِ... عَرَفُوا ما تَحْت‌َ الْعَرْش‌ِ اءِلی‌' ما تَحْت‌َالثَّری‌'؛ پس‌ به‌ روح‌ قدسی‌ شناختند آنچه‌ در زیر عرش‌ تا زیر خاك‌ وجود دارد» قلب‌فیاض‌ او آگاه‌ به‌ اسرار غیب‌ و شهود گردیده‌ و بسان‌ ابر بهاری‌، گلشن‌ خلقت‌ را از باران‌حیات‌بخش‌ وجود خود متنعم‌ ساخته‌، و طراوت‌ روح‌فزای‌ زندگی‌ را بر كالبد هستی‌دمیده‌، به‌ بسط‌ فیض‌ و رحمت‌ ربوبی‌ می‌پردازد: «اَلْعارِف‌ُ... كَنْزُ أَسْر'ارِه‌ِ وَ مَعْدَن‌ُ أَنْو'ارِه‌ِ وَدَلیل‌ُ رَحْمَتِه‌ِ عَلی‌' خَلْقِه‌ِ؛ عارف‌ گنجینهء اسرار و معدن‌ انوار الهی‌ و دلیل‌ رحمت‌ حق‌ برخلایق‌ است‌».
در این‌ میان‌، مهم‌ترین‌ فیض‌ و عالی‌ترین‌ رحمتی‌ كه‌ از وجود رحمانی‌ انسان‌كامل‌ساطع‌ می‌گردد، خصیصهء هدایتگری‌ و كمال‌ و جمال‌بخشی‌ اوست‌ كه‌ فروغ‌ دل‌انگیز وجه‌قدسی‌اش‌، محكم‌ترین‌ عروة‌ وثقای‌ نجات‌ برای‌ سالكان‌ طریق‌ كمال‌ مطلق‌ از دام‌ تعلقات‌دنیایی‌ و مطمئن‌ترین‌ ریسمان‌ عروج‌ دلدادگان‌ جمال‌ حق‌ به‌ سرمنزل‌ مقصود در فردوس‌برین‌ است‌ كه‌ به‌ مصداق‌ ربوبی‌ (رَفیع‌ُ الدَّرَجات‌ِ ذُوالْعَرْش‌ِ یُلْقِی‌ الرُّوح‌َ مِن‌ْ أَمْرِه‌ِ عَلی‌' مَن‌ْیَشا´ءُ مِن‌ْ عِبادِه‌ِ)؛ «بلندمراتب‌ صاحب‌ عرش‌ كه‌ روح‌ را از امرش‌ بر آن‌كه‌ از بندگانش‌می‌خواهد، القا می‌كند»، دم‌ مسیحایی‌ او به‌ ارادهء ولایی‌اش‌، القاگر روح‌ قدسی‌ به‌ بندگان‌عاشق‌ و حیات‌بخش‌ مومنان‌ صادق‌ می‌باشد؛ شیفتگان‌ هدایت‌یافته‌ای‌ كه‌ امیرمومنان‌، علی‌مرتضی‌(ع‌)، در توصیفشان‌ می‌فرماید: «رَحِم‌َ اللّه‌ُ امْرَأً سَمِع‌َ حُكْماً فَوَعی‌' وَ دُعِی‌َ اِلی‌' رَشادٍ فَدَناوَ أَخَذَ بِحُجْزَة‌ِ هادٍ فَنَجا؛ خدا رحمت‌ كند كسی‌ را كه‌ چون‌ سخن‌ حكیمانه‌ بشنود، خوب‌فراگیرد و چون‌ هدایت‌ شود، بپذیرد، و دست‌ به‌ دامن‌ هدایت‌كننده‌ بزند و نجات‌ یابد».
به‌ اشارت‌ قرآنی‌ (أَلْهیكُم‌ُ التَّكاثُرُ، حَتّی‌' زُرْتُم‌ُ الْمَقابِرَ)؛ «شما را مباهات‌ در كثرتها به‌غفلت‌ انداخت‌، تا آنكه‌ مقبره‌ها را زیارت‌ نمودید»، یگانه‌ طریق‌ رهایی‌ از اسارت‌غفلت‌زای‌ كثرات‌، دیدار صادقانهء‌ انسان‌كاملی‌ است‌ كه‌ به‌ هدایت‌ نبوی‌ «مُوتُوا قَبْل‌َ أَن‌ْتَمُوتُوا؛ بمیرید پیش‌ از آنكه‌ بمیرید» از حجب‌ نفسانی‌ رهیده‌ و از تعلقات‌ دنیوی‌ مرده‌، به‌خلعت‌ فاخر بصیرت‌ و آگاهی‌ مزین‌ شده‌، مفتخر به‌ تاج‌ كرامت‌ انسانی‌ گردیده‌ است‌.
و سالك‌ اءلی‌اللّه‌ نیز در پرتو عشق‌ و تسلیم‌ خالصانه‌ به‌ پیشگاه‌ ولایی‌ چنین‌ انسان‌وارسته‌ای‌، با مصباح‌ علم‌الیقین‌ دامنهء‌ پرپیچ‌ و خم‌ تعلقات‌ و مباهات‌ به‌ كثرات‌ را طی‌نموده‌، و با فروغ‌ عین‌الیقین‌ به‌ شهود جمال‌ معشوقهء باطنی‌ نایل‌ گشته‌، بر فراز قلهء‌ وصال‌وحدانی‌، با بهره‌مندی‌ از چشمه‌سار رحیمی‌ حق‌الیقین‌ مسندنشین‌ عرش‌ رحمانی‌می‌گردد، و آن‌گاه‌ جمال‌ منوّرش‌ به‌ بیان‌ آسمانی‌ (نُورٌ عَلی‌' نُورٍ یَهْدِی‌ اللّه‌ُ لِنُورِه‌ِ مَن‌ْیَشآءُ)؛ «نوری‌ است‌ بر نور، هدایت‌ می‌كند خداوند برای‌ نورش‌ كسی‌ را كه‌ بخواهد»هادی‌ پویندگان‌ طریق‌ معنا و رهایی‌بخش‌ دلباختگان‌ حریم‌ ولا از هرگونه‌ حجاب‌ و تعلقی‌می‌شود تا آنان‌ نیز با اتصال‌ به‌ چنین‌ خضر واصلی‌، عوالم‌ هفت‌گانهء‌ فرشتهء‌ جمیل‌ عشق‌ راپیموده‌ و بهره‌مند از عزّ قدس‌ ربوبی‌ به‌ معدن‌ عظمت‌ لاهوتی‌ دست‌ یابند:
«اءِلهی‌ هَب‌ْ لی‌ كَمال‌َ الاِنْقِطاع‌ِ اِلَیْك‌َ، وَ أَنِرْ أَبْصارَ قُلُوبِنا بِضِیا´ءِ نَظَرِها اِلَیْك‌َ حَتّی‌' تَخْرِق‌َأَبْصارُ الْقُلوُب‌ِ حُجُب‌َ النُّورِ، فَتَصِل‌َ اِلی‌' مَعْدَن‌ِ الْعَظَمَة‌ِ وَ تَصیرُ أَرْو'احُنا مُعَلَّقَة‌ً بِعِزِّ قُدْسِك‌َ؛ خدایا! مرا كمال‌ رهایی‌ به‌ سوی‌ خودت‌ عطا فرما! و دیدگان‌ قلوبمان‌ را به‌ روشنی‌ نظر به‌خودت‌ نورانی‌ كن‌! تا آنكه‌ چشمان‌ دل‌، حجابهای‌ نور را پاره‌ كند، پس‌ به‌ معدن‌ عظمت‌اتصال‌ یابد و ارواحمان‌ به‌ شكوه‌ قدست‌ آویخته‌ گردد».
نوع مطلب : کلام عشق، 
برچسب ها :
          
دوشنبه 19 اسفند 1392
سه شنبه 8 مرداد 1398 23:46

Kudos. An abundance of posts!

canadianpharmacyusa24h canadian pharmacy no prescription buy viagrow buy viagra now canadian pharmacies without an rx canada medication list canada online pharmacies legitimate canadian cialis northwest pharmacy canada canadian pharmacies-24h
دوشنبه 3 تیر 1398 08:17

Helpful posts. Appreciate it.
cialis canadian drugs cialis 5 mg funziona sublingual cialis online cialis generic availability we like it cialis price cialis coupons buy cialis online nz india cialis 100mg cost wow cialis 20 cialis kaufen bankberweisung
یکشنبه 2 تیر 1398 16:21

Beneficial tips. Many thanks.
safe site to buy cialis online cialis wir preise cialis daily where to buy cialis in ontario cialis canada on line cialis qualitat cipla cialis online cialis name brand cheap american pharmacy cialis cialis generika in deutschland kaufen
شنبه 1 تیر 1398 08:46

Lovely content, With thanks.
generic for cialis cialis en mexico precio price cialis per pill wow cialis tadalafil 100mg click now buy cialis brand acheter cialis meilleur pri viagra or cialis comprar cialis 10 espa241a only now cialis 20 mg cialis daily
دوشنبه 27 خرداد 1398 23:26

You actually said this perfectly.
cialis efficacit opinioni cialis generico cialis usa cost enter site 20 mg cialis cost side effects for cialis only here cialis pills cialis 05 cialis 20 mg cut in half generic cialis at the pharmacy how does cialis work
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:16

You actually stated it perfectly!
cialis online we like it safe cheap cialis cialis cipla best buy canadian cialis cialis for sale in europa cialis pills boards bulk cialis discount cialis overnight cialis tadalafil cialis flussig
چهارشنبه 22 خرداد 1398 16:13

Regards, Lots of information!

look here cialis cheap canada how do cialis pills work cialis 5 mg para diabeticos prices on cialis 10 mg cialis generika generic cialis 20mg tablets generic cialis pill online enter site 20 mg cialis cost acheter cialis kamagra tadalafil 5mg
دوشنبه 20 خرداد 1398 10:19

Thanks, I like this!
order generic cialis online i recommend cialis generico cialis dosage cialis price thailand cialis generico en mexico cialis for daily use online cialis acquistare cialis internet cialis 10mg prix pharmaci cialis 5 mg para diabeticos
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:30

With thanks. I value this.
cialis price thailand cialis dose 30mg cialis kaufen cialis canada on line get cheap cialis price cialis best cialis diario compra cialis online napol cialis uk we recommend cialis info
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 12:22
モンクレールダウンレディース/ キッズ/メンズスーパーコピー代引き新作通販偽物専門店.
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 12:21
ルイヴィトン スーパーコピー n,mono ブランドコピー 2ちゃん,ブルガリ バッグ スーパーコピー 代引き,
چهارشنبه 21 فروردین 1398 20:44

Very good postings, Many thanks!
canadian pharmacies online prescriptions drugstore online shopping reviews canadian online pharmacies legitimate buy viagra online usa canadian medications pharmacy drugstore online shopping canadian pharmaceuticals online pharmacy canada 24 canadian pharmacy uk delivery buy viagra usa
شنبه 17 فروردین 1398 08:08
2018スーパーコピー時計老舗、ロレックススーパーコピー海外激安ロレックススーパーコピー等のオリジナルと同等品質
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:37

Really loads of beneficial tips.
precios de cialis generico cialis daily new zealand we choice cialis pfizer india prescription doctor cialis cialis generico cialis cost trusted tabled cialis softabs we use it 50 mg cialis dose opinioni cialis generico cialis mit grapefruitsaft
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:10

Many thanks, A lot of info!

cialis et insomni what is cialis cialis side effects cialis online holland cialis mit grapefruitsaft cialis free trial low cost cialis 20mg cialis 20 mg cost prix de cialis precios cialis peru
سه شنبه 13 آذر 1397 14:15

You've made the point!
cialis generico cialis without a doctor's prescription 200 cialis coupon precios cialis peru generico cialis mexico interactions for cialis order a sample of cialis acquisto online cialis we choice cialis pfizer india generic cialis at the pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 02:47

You actually explained this very well.
cialis 20mg prix en pharmacie cialis dosage amounts cialis therapie click now buy cialis brand cialis 5 mg para diabeticos cialis side effects estudios de cialis genricos cialis pills cilas buy cialis uk no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 02:29

You actually expressed that effectively.
cialis soft tabs for sale cialis therapie cialis 5mg billiger look here cialis cheap canada cialis generico in farmacia viagra vs cialis vs levitra cialis side effects dangers try it no rx cialis how to buy cialis online usa safe dosage for cialis
شنبه 10 آذر 1397 01:49

Many thanks, Helpful information.
i recommend cialis generico order a sample of cialis when will generic cialis be available prezzo di cialis in bulgaria does cialis cause gout cialis reviews cialis 20 mg generic cialis tadalafil acheter cialis kamagra cialis generico milano
جمعه 9 آذر 1397 14:29

Many thanks, I value it.
cialis soft tabs for sale enter site natural cialis cialis daily new zealand generic cialis review uk prices on cialis 10 mg prix cialis once a da enter site 20 mg cialis cost canadian cialis miglior cialis generico non 5 mg cialis generici
جمعه 9 آذر 1397 02:43

You mentioned it perfectly!
cialis para que sirve price cialis wal mart pharmacy prices on cialis 10 mg cialis 20 mg cut in half callus 5 mg cialis pharmacie en ligne we use it cialis online store cialis with 2 days delivery deutschland cialis online generic cialis soft gels
پنجشنبه 8 آذر 1397 15:23

Wow quite a lot of wonderful material!
cialis official site when can i take another cialis wow cialis 20 click now cialis from canada cialis tablets side effects of cialis cialis super kamagra cost of cialis cvs 40 mg cialis what if i take cialis side effects
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:17

Thanks a lot! Helpful information.
canadian discount cialis buy generic cialis cialis 20 mg effectiveness look here cialis order on line cialis sale online tadalafilo we use it 50 mg cialis dose what is cialis compare prices cialis uk cialis et insomni
چهارشنبه 7 آذر 1397 14:45

Thanks a lot! Ample info!

cialis generic availability cialis 20 mg effectiveness acheter cialis kamagra ou trouver cialis sur le net side effects for cialis prices for cialis 50mg generic cialis soft gels miglior cialis generico cialis tablets australia cialis tablets australia
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:46

With thanks. A lot of postings!

cialis manufacturer coupon cialis therapie cialis prezzo in linea basso cialis pas cher paris cialis efficacit cialis australian price cialis wir preise no prescription cialis cheap pastillas cialis y alcoho cialis kaufen bankberweisung
پنجشنبه 19 مهر 1397 16:36

Fantastic write ups. With thanks.
vardenafil 20mg levitra prices levitra 10 mg prezzo cheap 20mg levitra levitra generic levitra vardenafil buy generic levitra buy levitra 20 mg levitra prices
سه شنبه 10 مهر 1397 09:21

You explained this really well!
cialis professional yohimbe weblink price cialis cialis 5 effetti collaterali cialis purchasing tadalafilo wow look it cialis mexico best generic drugs cialis canadian drugs generic cialis cost of cialis per pill il cialis quanto costa
یکشنبه 8 مهر 1397 05:41

Fine posts. Cheers.
cialis baratos compran uk safe dosage for cialis cialis 10 doctissimo cialis 5 mg scheda tecnica cialis prezzo di mercato chinese cialis 50 mg cialis sans ordonnance generic cialis with dapoxetine cialis tablets cheap cialis
شنبه 7 مهر 1397 04:13

With thanks. Loads of tips.

cialis patentablauf in deutschland buy cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis 100mg suppliers callus cialis sicuro in linea sublingual cialis online side effects for cialis venta cialis en espaa get cheap cialis
چهارشنبه 28 شهریور 1397 20:47

This is nicely put. .
we choice free trial of cialis we choice cialis pfizer india il cialis quanto costa cialis generico postepay how to purchase cialis on line brand cialis nl chinese cialis 50 mg cialis taglich cialis for bph cialis 20mg prix en pharmacie
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • تعداد کل پست ها :