تبلیغات
مهتاب موعود - عوالم‌ هفت‌گانهء‌ فرشته‌ عشق‌( مراتب‌ فرشتهء‌ جمیل‌ عشق‌(عالم رحمانی‌)(برگرفته ازکتاب زن طائرفردوس یاساحردوزخ))
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            فروغ مهتاب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب منامام‌ خمینی‌(ع‌) پس‌ از شكستن‌ سد، دروازه‌های‌ حكمت‌ و معنویت‌ قرآن‌ را به‌سراسر جهان‌ گشود و همچون‌ خورشید فروزان‌ و ماه‌ درخشان‌ در آسمان‌ دین‌، پرده‌ ازحقایق‌ قرآن‌ و ‌ كلمات‌ ائمه‌ اطهار(ع‌) برداشت‌ و دنیای‌ قرن‌ بیست‌ و یكم‌ را به‌دانشگاهی‌ بس‌ شگرف‌ در فراگیری‌ الفبای‌ زبان‌ عرفان‌ علوی‌ تبدیل‌ كرد و همچنین‌ ابواب‌كرامت‌ و اسرار قدرتهای‌ خارق‌العاده درونی‌ را به‌ روی‌ انسان های‌ این‌ عصر، بالاخص‌مشتاقان‌ فتوت‌ و جوانمردی‌ خویش،‌ باز نمود. استاد یعقوب قمری شریف آبادی
نظر شما در مورد وبلاگ من چیست؟

برچسبها

مهم‌ترین‌ فیض‌ و عالی‌ترین‌ رحمتی‌ كه‌ از وجود رحمانی‌ انسان‌كامل‌ساطع‌ می‌گردد، خصیصهء هدایتگری‌ و كمال‌ و جمال‌بخشی‌ اوست‌ كه‌ فروغ‌ دل‌انگیز وجه‌قدسی‌اش‌، محكم‌ترین‌ عروة‌ وثقای‌ نجات‌ برای‌ سالكان‌ طریق‌ كمال‌ مطلق‌ از دام‌ تعلقات‌دنیایی‌ و مطمئن‌ترین‌ ریسمان‌ عروج‌ دلدادگان‌ جمال‌ حق‌ به‌ سرمنزل‌ مقصود در فردوس‌برین‌ است‌


. عالم‌ رحمانی‌
استیلا بر عرش‌ رفیع‌ رحمانی‌ و دست‌یابی‌ به‌ معدن‌ عظمت‌ الهی‌ كه‌ همان‌ گنجینهء فیوضات‌ و حقایق‌ لاهوتی‌ است‌، آخرین‌ مرتبه‌ از عوالم‌ فرشتهء‌ عشق‌ است‌ كه‌ پویندهء كمال‌مطلق‌، از رهگذر محرمیت‌، در عالم‌ نورانی‌ الهی‌ با جذبة‌ عشقی‌ متعالی‌، حقیقت‌ جمیل‌معشوقهء‌ باطنی‌ را در آغوش‌ جان‌ گرفته‌،* سرمست‌ از بادهء‌ وصال‌ به‌ فتح‌ قلهء‌ رفیع‌ وحدت‌دست‌ یافته‌، و آن‌گاه‌ به‌ معدن‌ عظمت‌ الهی‌ و گنجینهء ولایت‌ رحمانی‌ و كوثر بی‌پایان‌رحیمی‌ نایل‌ می‌شود.
و این‌گونه‌، در پرتو عشق‌ و معرفت‌ ربوبی‌، تمامی‌ عوالم‌ هفت‌گانهء‌ كمال‌ را در مرآت‌تمام‌نمای‌ خود جلوه‌گر می‌یابد و رخسارهء‌ جمیل‌ فرشتهء‌ عشق‌ را كه‌ پرده‌نشین‌ بارگاه‌جلالی‌ انسان‌كامل‌ است‌، در ضمیر مطهر و منوّر خویش‌ به‌ نظاره‌ می‌نشیند و حقیقت‌رحمانیت‌ كه‌ در كهكشان‌ وجود او مراتب‌ شش‌گانهء‌ آسمان‌ و زمین‌ تكامل‌ را به‌ تحقق‌رسانده‌، مسندنشین‌ كرسی‌ ولایی‌ می‌گردد و با نور و روح‌ قدسی‌ بر عرش‌ جبروتی‌اش‌مستقر می‌شود كه‌ (اَلَّذی‌ خَلَق‌َ السَّمو'ات‌ِ وَ الْأَرْض‌َ وَ ما بَیْنَهُما فِی‌ سِتَّة‌ِ أَیّام‌ٍ ثُم‌َّ اسْتَوی‌' عَلَی‌الْعَرْش‌ِ الرَّحْمن‌ِ)؛ «همان‌كه‌ آسمانها و زمین‌ و آنچه‌ میان‌ آنهاست‌، در شش‌ روز آفرید.سپس‌ خدای‌ رحمان‌ بر عرش‌ قرار گرفت‌».
در مثال‌، همان‌گونه‌ كه‌ خورشید با انوار فروزانش‌ به‌ منظومهء‌ خود فیض‌بخشی‌ می‌كندو خاصه‌ سیارهء‌ زمین‌ را به‌ زیور كمال‌ و جمال‌ می‌آراید و در عین‌ حال‌، به‌ سیر خود درفضای‌ بی‌پایان‌ هستی‌ ادامه‌ می‌دهد، سالك‌ كامل‌ و رهرو واصل‌ نیز، اگر چه‌ در فضای‌ نور وروح‌ قدسی‌ خود به‌ سیر كمالی‌ در ذات‌ احدی‌ كه‌ بی‌حدّ و انتهاست‌، ادامه‌ می‌دهد، امافروغ‌ رحمانیتش‌ از ورای‌ سراپردهء‌ غیب‌ به‌ تابشی‌ خجسته‌ می‌نشیند و گسترة‌ وجود رابهره‌مند از انوار كمال‌بخش‌ خود می‌سازد. و این‌چنین‌، آسمان‌ و زمین‌ هفت‌گانهء‌ ظاهر وباطن‌ را مسخّر خویش‌ ساخته‌، از رهگذر جذبهء‌ عاشقانه‌ و سیر و سلوك‌ عارفانه‌، بر جهان‌ملك‌ و ملكوت‌، مالكیت‌ ولایی‌ پیدا می‌كند؛ چنان‌ كه‌ امیر مؤمنان‌، علی‌(ع‌) می‌فرماید:
«حُب‌ُّ اللّه‌ِ نارٌ لا'یَمُرُّ عَلی‌' شَی‌ءٍ اِلاّ' احْتَرَق‌َ، وَ نُورُ اللّه‌ِ لا'یُطْلِع‌ُ عَلی‌' شَی‌ءٍ اِلاّ' أَضا´ءَ، وَ سَما´ءُ اللّه‌ِما ظَهَرَ مِن‌ْ تَحَتِه‌ِ شَی‌ْءٌ اِلاّ' أعْطاه‌ُ الْفَیْض‌َ، وَ ریح‌ُ اللّه‌ِ ما تَهَب‌ُّ فی‌ شَی‌ءٍ اِلاّ' حَرَّكَتْه‌ُ وَ ماءُ اللّه‌ِ یُحْیی‌'بِه‌ِ كُل‌َّ شَی‌ءٍ، وَ أَرْض‌ُ اللّه‌ِ یُنْبِت‌ُ مِنْها كُل‌َّ شَی‌ْءٍ، فَمَن‌ْ أَحَبَّه‌ُ اللّه‌ُ أَعْطاه‌ُ كُل‌َّ شَی‌ْءٍ مِن‌َ المُلْك‌ِ وَ الْمال‌ِ؛ عشق‌ الهی‌ آتشی‌ است‌ كه‌ بر هر چه‌ عبور كند او را می‌سوزاند، و نور الهی‌ است‌ كه‌ بر هیچ‌چیز نمی‌تابد، مگر آنكه‌ او را روشن‌ می‌كند، و آسمان‌ رحمت‌ الهی‌ است‌ كه‌ هیچ‌ چیز زیراو ظاهر نمی‌شود، مگر اینكه‌ به‌ او فیض‌ می‌بخشد، و نسیم‌ الهی‌ است‌ كه‌ بر هر چه‌ وزیدن‌گیرد، سبب‌ حركت‌ او می‌شود، و باران‌ الهی‌ است‌ كه‌ هر چیزی‌ را زنده‌ می‌كند، و زمین‌الهی‌ است‌ كه‌ همه‌ چیز را می‌رویاند. پس‌ هر كه‌ را خدا دوست‌ بدارد، به‌ او هر چه‌ خواهداز ملك‌ و مال‌ عطا می‌كند».
بدین‌ ترتیب‌، قلب‌ مطهر و منوّر انسان‌كامل‌ به‌ دلالت‌ نبوی‌ «قَلْب‌ُ الْمُؤْمِن‌ِ عَرْش‌ُالرَّحْمن‌ِ؛ قلب‌ انسان‌ مومن‌، عرش‌ خدای‌ رحمان‌ است‌»، سریر حقیقت‌ و گنجینهء‌ معرفت‌ وعظمت‌ خدای‌ رحمان‌ می‌گردد؛ چه‌ اینكه‌ عرش‌ به‌ تبیین‌ روایی‌ «اَلْعَرْش‌ُ اِسْم‌ُ عِلْم‌ٍ وَ قُدْرَة‌ٍ» جز معارف‌ رحیمی‌ و قدرت‌ لایزال‌ رحمانی‌ نیست‌ كه‌ سرمنشأ تجلی‌ حقایق‌ بی‌انتهای‌الهی‌ و ظهور كرامات‌ شگرف‌ باطنی‌ به‌ ارادهء‌ ولایی‌ مومن‌ واصل‌ می‌باشد؛ عرش‌ عظیمی‌كه‌ به‌ بیان‌ آسمانی‌ (وَ كان‌َ عَرْشُه‌ُ عَلَی‌ الْما´ءِ)؛ «و بود عرش‌ او بر آب‌» بر كوثر عشق‌ فاطمی‌قرار دارد.
و این‌گونه‌، انسان‌كامل‌ به‌ سبب‌ استیلا بر عرش‌، به‌ معدن‌ عظمت‌ رحیمی‌ دست‌یافته‌ واز رهگذر حقیقت‌ «یا رَحْمن‌َ الدُّنْیا وَ رَحیم‌َ الْا'خِرَة‌ِ» مظهر تام‌ّ جلال‌ رحمانی‌ و جلوهء كامل‌جمال‌ رحیمی‌ شده‌ و به‌ صراحت‌ معنوی‌ «بِیُمْنِه‌ِ رُزِق‌َ الْوَر'اءُ وَ بِوُجُودِه‌ِ ثَبَتَت‌ِ الْأَرْض‌ُ وَالسَّما´ءُ؛ به‌ بركت‌ وجودش‌، مخلوقات‌ روزی‌ داده‌ می‌شوند و به‌ سبب‌ وجود او زمین‌ وآسمان‌ ثابت‌ و برقرار است‌» فروغ‌ عالم‌تاب‌ رحمت‌ ظاهری‌ از آفتاب‌ جلال‌ او بر گسترهء‌آفرینش‌ می‌تابد و انوار فیض‌ باطنی‌ از مهتاب‌ جمال‌ مطهرش‌، قلوب‌ شبروان‌ طریق‌ كمال‌را جان‌ می‌بخشد.
ضمیر ربّانی‌ چنین‌ انسان‌كاملی‌ به‌ موجب‌ بهره‌مندی‌ از نور و روح‌ قدسی‌، مخزن‌حقایق‌ الهی‌ است‌ كه‌ به‌ تصریح‌ روایی‌ «فَبِرُوح‌ِ الْقُدُس‌ِ... عَرَفُوا ما تَحْت‌َ الْعَرْش‌ِ اءِلی‌' ما تَحْت‌َالثَّری‌'؛ پس‌ به‌ روح‌ قدسی‌ شناختند آنچه‌ در زیر عرش‌ تا زیر خاك‌ وجود دارد» قلب‌فیاض‌ او آگاه‌ به‌ اسرار غیب‌ و شهود گردیده‌ و بسان‌ ابر بهاری‌، گلشن‌ خلقت‌ را از باران‌حیات‌بخش‌ وجود خود متنعم‌ ساخته‌، و طراوت‌ روح‌فزای‌ زندگی‌ را بر كالبد هستی‌دمیده‌، به‌ بسط‌ فیض‌ و رحمت‌ ربوبی‌ می‌پردازد: «اَلْعارِف‌ُ... كَنْزُ أَسْر'ارِه‌ِ وَ مَعْدَن‌ُ أَنْو'ارِه‌ِ وَدَلیل‌ُ رَحْمَتِه‌ِ عَلی‌' خَلْقِه‌ِ؛ عارف‌ گنجینهء اسرار و معدن‌ انوار الهی‌ و دلیل‌ رحمت‌ حق‌ برخلایق‌ است‌».
در این‌ میان‌، مهم‌ترین‌ فیض‌ و عالی‌ترین‌ رحمتی‌ كه‌ از وجود رحمانی‌ انسان‌كامل‌ساطع‌ می‌گردد، خصیصهء هدایتگری‌ و كمال‌ و جمال‌بخشی‌ اوست‌ كه‌ فروغ‌ دل‌انگیز وجه‌قدسی‌اش‌، محكم‌ترین‌ عروة‌ وثقای‌ نجات‌ برای‌ سالكان‌ طریق‌ كمال‌ مطلق‌ از دام‌ تعلقات‌دنیایی‌ و مطمئن‌ترین‌ ریسمان‌ عروج‌ دلدادگان‌ جمال‌ حق‌ به‌ سرمنزل‌ مقصود در فردوس‌برین‌ است‌ كه‌ به‌ مصداق‌ ربوبی‌ (رَفیع‌ُ الدَّرَجات‌ِ ذُوالْعَرْش‌ِ یُلْقِی‌ الرُّوح‌َ مِن‌ْ أَمْرِه‌ِ عَلی‌' مَن‌ْیَشا´ءُ مِن‌ْ عِبادِه‌ِ)؛ «بلندمراتب‌ صاحب‌ عرش‌ كه‌ روح‌ را از امرش‌ بر آن‌كه‌ از بندگانش‌می‌خواهد، القا می‌كند»، دم‌ مسیحایی‌ او به‌ ارادهء ولایی‌اش‌، القاگر روح‌ قدسی‌ به‌ بندگان‌عاشق‌ و حیات‌بخش‌ مومنان‌ صادق‌ می‌باشد؛ شیفتگان‌ هدایت‌یافته‌ای‌ كه‌ امیرمومنان‌، علی‌مرتضی‌(ع‌)، در توصیفشان‌ می‌فرماید: «رَحِم‌َ اللّه‌ُ امْرَأً سَمِع‌َ حُكْماً فَوَعی‌' وَ دُعِی‌َ اِلی‌' رَشادٍ فَدَناوَ أَخَذَ بِحُجْزَة‌ِ هادٍ فَنَجا؛ خدا رحمت‌ كند كسی‌ را كه‌ چون‌ سخن‌ حكیمانه‌ بشنود، خوب‌فراگیرد و چون‌ هدایت‌ شود، بپذیرد، و دست‌ به‌ دامن‌ هدایت‌كننده‌ بزند و نجات‌ یابد».
به‌ اشارت‌ قرآنی‌ (أَلْهیكُم‌ُ التَّكاثُرُ، حَتّی‌' زُرْتُم‌ُ الْمَقابِرَ)؛ «شما را مباهات‌ در كثرتها به‌غفلت‌ انداخت‌، تا آنكه‌ مقبره‌ها را زیارت‌ نمودید»، یگانه‌ طریق‌ رهایی‌ از اسارت‌غفلت‌زای‌ كثرات‌، دیدار صادقانهء‌ انسان‌كاملی‌ است‌ كه‌ به‌ هدایت‌ نبوی‌ «مُوتُوا قَبْل‌َ أَن‌ْتَمُوتُوا؛ بمیرید پیش‌ از آنكه‌ بمیرید» از حجب‌ نفسانی‌ رهیده‌ و از تعلقات‌ دنیوی‌ مرده‌، به‌خلعت‌ فاخر بصیرت‌ و آگاهی‌ مزین‌ شده‌، مفتخر به‌ تاج‌ كرامت‌ انسانی‌ گردیده‌ است‌.
و سالك‌ اءلی‌اللّه‌ نیز در پرتو عشق‌ و تسلیم‌ خالصانه‌ به‌ پیشگاه‌ ولایی‌ چنین‌ انسان‌وارسته‌ای‌، با مصباح‌ علم‌الیقین‌ دامنهء‌ پرپیچ‌ و خم‌ تعلقات‌ و مباهات‌ به‌ كثرات‌ را طی‌نموده‌، و با فروغ‌ عین‌الیقین‌ به‌ شهود جمال‌ معشوقهء باطنی‌ نایل‌ گشته‌، بر فراز قلهء‌ وصال‌وحدانی‌، با بهره‌مندی‌ از چشمه‌سار رحیمی‌ حق‌الیقین‌ مسندنشین‌ عرش‌ رحمانی‌می‌گردد، و آن‌گاه‌ جمال‌ منوّرش‌ به‌ بیان‌ آسمانی‌ (نُورٌ عَلی‌' نُورٍ یَهْدِی‌ اللّه‌ُ لِنُورِه‌ِ مَن‌ْیَشآءُ)؛ «نوری‌ است‌ بر نور، هدایت‌ می‌كند خداوند برای‌ نورش‌ كسی‌ را كه‌ بخواهد»هادی‌ پویندگان‌ طریق‌ معنا و رهایی‌بخش‌ دلباختگان‌ حریم‌ ولا از هرگونه‌ حجاب‌ و تعلقی‌می‌شود تا آنان‌ نیز با اتصال‌ به‌ چنین‌ خضر واصلی‌، عوالم‌ هفت‌گانهء‌ فرشتهء‌ جمیل‌ عشق‌ راپیموده‌ و بهره‌مند از عزّ قدس‌ ربوبی‌ به‌ معدن‌ عظمت‌ لاهوتی‌ دست‌ یابند:
«اءِلهی‌ هَب‌ْ لی‌ كَمال‌َ الاِنْقِطاع‌ِ اِلَیْك‌َ، وَ أَنِرْ أَبْصارَ قُلُوبِنا بِضِیا´ءِ نَظَرِها اِلَیْك‌َ حَتّی‌' تَخْرِق‌َأَبْصارُ الْقُلوُب‌ِ حُجُب‌َ النُّورِ، فَتَصِل‌َ اِلی‌' مَعْدَن‌ِ الْعَظَمَة‌ِ وَ تَصیرُ أَرْو'احُنا مُعَلَّقَة‌ً بِعِزِّ قُدْسِك‌َ؛ خدایا! مرا كمال‌ رهایی‌ به‌ سوی‌ خودت‌ عطا فرما! و دیدگان‌ قلوبمان‌ را به‌ روشنی‌ نظر به‌خودت‌ نورانی‌ كن‌! تا آنكه‌ چشمان‌ دل‌، حجابهای‌ نور را پاره‌ كند، پس‌ به‌ معدن‌ عظمت‌اتصال‌ یابد و ارواحمان‌ به‌ شكوه‌ قدست‌ آویخته‌ گردد».
نوع مطلب : کلام عشق، 
برچسب ها :
          
دوشنبه 19 اسفند 1392
چهارشنبه 28 شهریور 1397 20:47

This is nicely put. .
we choice free trial of cialis we choice cialis pfizer india il cialis quanto costa cialis generico postepay how to purchase cialis on line brand cialis nl chinese cialis 50 mg cialis taglich cialis for bph cialis 20mg prix en pharmacie
سه شنبه 13 شهریور 1397 22:31

Nicely put. Regards.
prescription drugs without prior prescription canada drugs online most reliable canadian pharmacies canadian pharmaceuticals reviews discount canadian pharmacies canadian medications by mail Canadian Pharmacy USA canada medications cheap order canadian prescriptions online canadian pharmaceuticals reviews
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:36

You actually revealed that effectively.
how to buy viagra online safely buy brand viagra online viagra order uk buy soft viagra buy real viagra online uk buying viagra from canada buy viagra online overnight viagra buy viagra no prescription viagra online online viagra without prescription
دوشنبه 12 شهریور 1397 21:51

You actually reported that adequately!
cialis 05 cialis prezzo in linea basso cialis daily new zealand safe site to buy cialis online we use it cialis online store cialis generic tadalafil buy where do you buy cialis cialis 20 mg best price we like it safe cheap cialis precios cialis peru
یکشنبه 11 شهریور 1397 14:04

Thanks a lot, Helpful information!
cialis without a doctor's prescription cialis daily new zealand discount cialis cialis dosage recommendations we choice free trial of cialis we recommend cheapest cialis opinioni cialis generico the best site cialis tablets tadalafil tablets cialis sans ordonnance
دوشنبه 22 مرداد 1397 15:50

Thank you, I appreciate it!
cialis generico in farmacia where do you buy cialis free generic cialis click now buy cialis brand how does cialis work where to buy cialis in ontario cialis online deutschland cipla cialis online venta de cialis canada cipla cialis online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:17

Valuable postings. Regards!
where to buy viagra safely online buy viagra online india uk sildenafil buy viagra nz buy viagra cheap viagra price uk where can u buy viagra buy sildenafil citrate online viagra buy online usa where to buy real viagra
جمعه 3 فروردین 1397 22:00

Many thanks! Terrific information.
purchasing cialis on the internet cialis cipla best buy cialis name brand cheap cialis official site cialis daily new zealand enter site very cheap cialis cialis in sconto cialis canada on line cialis coupons printable discount cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 03:38

Beneficial posts. Appreciate it!
cialis patent expiration cialis tadalafil low dose cialis blood pressure online prescriptions cialis buy cialis online cheapest generic cialis pro canada discount drugs cialis cialis for bph cialis super acti click here take cialis
سه شنبه 15 اسفند 1396 20:06
خیلی باحال! برخی از نکات بسیار معتبر! من از شما قدردانی میکنم
مقاله به علاوه بقیه وب سایت بسیار خوب است.
دوشنبه 14 اسفند 1396 18:27
هوم، هر کس دیگری با مشکلی با تصاویر مواجه می شود
در بارگیری این وبلاگ؟ من سعی می کنم بفهمم مشکل چیه
در پایان من و یا اگر این وبلاگ است. هر خوراکی تا حد زیادی می تواند باشد
استقبال مینماید.
پنجشنبه 10 اسفند 1396 16:04
من فورا فید RSS شما را درک می کنم
من نمی توانم لینک اشتراک یا پست الکترونیکی خود را پیدا کنم
آیا شما دارید؟ بگذار بگذارم تا به این ترتیب اشتراک کنم.
با تشکر.
دوشنبه 7 اسفند 1396 18:29
من کنجکاو هستم که بلاگ پلتفرمی را که استفاده کرده اید پیدا کنم؟
من با مسائل امنیتی جزئی خودم را با آخرین وبسایتم دارم و می خواهم
دوست دارم چیزی امن تر پیدا کنم آیاشما هیچ توصیهای دارید؟
جمعه 29 دی 1396 03:32
سلام به همه، چطور است، من فکر می کنم هر کس از این وب سایت بیشتر استفاده می کند
و نظرات شما زیبا برای بینندگان جدید طراحی شده است.
دوشنبه 30 مرداد 1396 13:15
This is a topic which is near to my heart... Cheers!
Where are your contact details though?
سه شنبه 17 مرداد 1396 01:47
It's in point of fact a nice and helpful piece of information. I am satisfied that you shared this helpful info with us.
Please stay us informed like this. Thanks for sharing.
یکشنبه 15 مرداد 1396 15:09
Hi there, yup this paragraph is really pleasant and I have learned
lot of things from it on the topic of blogging. thanks.
سه شنبه 2 خرداد 1396 15:20
This blog was... how do you say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me.

Cheers!
سه شنبه 22 فروردین 1396 10:21
What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how about
unexpected emotions.
دوشنبه 21 فروردین 1396 06:43
Thanks for finally talking about >مهتاب موعود -
عوالم‌ هفت‌گانهء‌ فرشته‌ عشق‌( مراتب‌ فرشتهء‌ جمیل‌ عشق‌(عالم رحمانی‌)(برگرفته ازکتاب
زن طائرفردوس یاساحردوزخ)) <Liked it!
یکشنبه 13 فروردین 1396 20:33
Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit
my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing
all that over again. Anyways, just wanted to say fantastic blog!
دوشنبه 11 فروردین 1393 12:27
سلام اگه میل بودی تبادل لینک کنیم خبر کن وب بنده 800 تا 1000 بازدید داره
همچنین میتونی به روز ترین فیلم ها رو از اونجا بالینک مستقیم دانلود کنی
جمعه 23 اسفند 1392 08:48
منتظرتونم
سه شنبه 20 اسفند 1392 21:04
سلام مطالب وبلاگتو دیدم بسیار زیبا بود .اگه یادتون باشه دفعه قبل درخواست تبادل لینک داده بودم . خوشحال میشم منو با نام ""خرید نایسر دایسر پلاس"" لینک کنی . بعد از اینکه لینک کردی خبرم کن تا با افتخار لینکت کنم
دوشنبه 19 اسفند 1392 10:59
سلام وبلاگ زیبایی داری برای افزایش بازدید وبلاگت بیا به آدرس زیر ثبتش کن تا منم بتونم هر روز بهت سر بزنم محلی که وبلاگتو ثبت میکنی بزرگترین دایرکتوری وبلاگ نویسان است و پر بازدید ممنون
دوشنبه 19 اسفند 1392 10:23
سلام وبلاگ شما را دیدم قالب ومطالب قشنگی داشت برای افزایش بازدید وبلاگت می تونی به آدرس زیر ثبتش کنی تا منم بتونم هر روز بهت سر بزنم محلی که وبلاگتو ثبت می کنی بزرگترین دایرکتوری وبلاگ نویسان است و پر بازدید
دوشنبه 19 اسفند 1392 09:46
سلام وبلاگ شما را دیدم قالب ومطالب قشنگی داشت برای افزایش بازدید وبلاگت می تونی به آدرس زیر ثبتش کنی تا منم بتونم هر روز بهت سر بزنم محلی که وبلاگتو ثبت می کنی بزرگترین دایرکتوری وبلاگ نویسان است و پر بازدید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • تعداد کل پست ها :