تبلیغات
مهتاب موعود - معنای مراقبه در عرفان
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            فروغ مهتاب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب منامام‌ خمینی‌(ع‌) پس‌ از شكستن‌ سد، دروازه‌های‌ حكمت‌ و معنویت‌ قرآن‌ را به‌سراسر جهان‌ گشود و همچون‌ خورشید فروزان‌ و ماه‌ درخشان‌ در آسمان‌ دین‌، پرده‌ ازحقایق‌ قرآن‌ و ‌ كلمات‌ ائمه‌ اطهار(ع‌) برداشت‌ و دنیای‌ قرن‌ بیست‌ و یكم‌ را به‌دانشگاهی‌ بس‌ شگرف‌ در فراگیری‌ الفبای‌ زبان‌ عرفان‌ علوی‌ تبدیل‌ كرد و همچنین‌ ابواب‌كرامت‌ و اسرار قدرتهای‌ خارق‌العاده درونی‌ را به‌ روی‌ انسان های‌ این‌ عصر، بالاخص‌مشتاقان‌ فتوت‌ و جوانمردی‌ خویش،‌ باز نمود. استاد یعقوب قمری شریف آبادی
نظر شما در مورد وبلاگ من چیست؟

برچسبها
پروانه صفت چشم بر او دوخته بودم
وقتی كه خبردار شدم سوخته بودم
 
مراقبه به معنی مواظبت و نگهبانی كردن از یكدیگر است .
حكمای الهی را عقیده بر آن است ، همچنان كه حق مواظب و نگهبان انسان است ، انسان هم باید مواظب و نگهبان حق باشد .
شیخ الكاملین محی الدین ابن عربی گوید :
كن رقیبا علیه فی كل شأن ............................................... فهو سبحانه علیك رقیب
او را در هر حال مراقب باش ، زیرا كه او تو را مراقب است .
برهان اینكه می گویند حق مراقب توست بیان خدای تعالی است در قرآن مجید كه می فرماید :
ان الله كان علیكم رقیبا (( همانا خدا مراقب شماست )).
وكان الله علی كل شی رقیبا(( خدا بر هر چیزی مراقب است )).
 

تعریف مراقبه

 
مراقبه آن است كه ظاهر و باطن را از غیر حق حفظ كنی و به تمامیت متوجه او شوی .
مشایخ صوفیه در تعریف مراقبه سخن بسیار گفته اند كه پاره ای از آن تعریف ها را نام می بریم .
ابراهیم خواص می گوید : مراقبه خلوص باطن است با خدای تعالی در آشكار و نهان .
مراقبه بیرون شدن نفس است از حول و قوه خود و انتظار لطف و رضای او داشتن و روی گردانیدن از غیر او .
مراقبه حضور دل است با خدا و غیبت از ماسوا .
مراقبه عبارت است از محافظت جوارح از ماسوای الله و توجه به حق .
مراقبه عبارت است از مراعات سرّ به ملاحظه ی حق .
شیخ روزبهان بقلی می فرماید : مراقبه تعرض روح است نفحات حق را ، و این اشاره به گفتار رسول خدا است كه فرموده : ان الربكم فی ایام دهركم نفحات فتعرضوالها . ( خدا را در ایام زندگانی شما نفحه هایی است ، خود را در معرض آن قرار دهید . )
مولوی گوید :
گفت پیغمبر كه نفحت های حق ...................................................................... اندرین ایام می آرد سبق
گوش هش دارید این اوقات را ............................................................ در ربایید این چنین نفحات را
نفحه ای آمد شما را دید و رفت  .......... هر كه را می خواست جان بخشید و رفت

نفخه ی دیگر رسید آگاه باش .................................................. تا ازین هم وا نمانی خواجه تاش

 
مراقبه بر دو گونه است : یك مراقبه حق درباره خلق ، دیگری مراقبه خلق درباره حق .
 

انواع مراقبه حق درباره خلق

 
1- مراقبه عمومی خلقی : عالم اجسام و جواهر بقایی ندارد مگر اینكه اعراض در جواهر باشد ، و هر گاه عرضی كه بقا جوهر و وجودش منوط به آن است از بین برود در آن صورت آن جوهر نیز از بین می رود ، و از آنجا كه هر یك از اعراض سرانجام در زمانی از بین می رود ، پس خدا پیوسته مراقب اجسام و جواهر آسمانی و زمینی است ، تا در زمان نابود شدن عرضی ، مانند آن یا ضد آن عرض را خلق كند و بدین ترتیب وجود آن جواهر را از نابودی حفظ فرماید .
و این است معنی كل یوم هو فی شأن (( هر روز او در كاری است )) .
شیخ روزبهان فرماید : المراقبه احاطه الحق علی كل ذره من العرش الی الثری مباشره فیض جمیع الصفات .
یعنی : مراقبه احاطه حق است بر هر ذره ای از عرض تا فرش كه مباشرت فیض همه صفات آنها با اوست .
2- مراقبه تكلیفی : مراقبه دیگر حق ، توجه خدا است به بندگان در اوامر و نواهی كه به آنان دستور داده و حدودی كه برای آنان توسط شرایع معین كرده است .
3- مراقبه خاص : در این نوع مراقبه حق مراتب دوستان خود است كه برای او چه می كنند و آیه شریفه ی : ان الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم . ( خدا جان ها و مال ها ی مومنین را خریدار است ) متضمن این مراقه می باشد .
مولوی می گوید :
مشتری من خدایست او مرا ........................................... می كشد بالا كه الله اشتری
 
این مراقبه خاص را جز حق كسی نمیداند كه :
اولیائی تحت قبائی لایعرفهم غیری ، یعنی : دوستان من تحت خیمه های من اند و كسی آنها را نمی شناسد ، و دوستان خدا هم از این مراقبه راضی و خرسندند كه : الا ان اولیاء الله لاخوف علیهم و لاهو یحزنون . ( آگاه باش كه دوستان خدا را ترسی نیست و آنان اندوهگین نیستند) .
 
انواع مراقبه خلق نسبت به حق
 
اول مراقبه شرعی : این نوع مراقبه بر اثر توجه به بیان حق تعالی است كه می فرماید : الم یعلم بان الله یری ( آیا نمی داند كه خدا می بیند ) .
در این نوع مراقبه انسان میداند كه بر آنچه می كند خدا بیناست ، پس مراقب است كه خدا مراقب اوست.
پیرهرات در این مورد حكایتی دلنشین نقل می كند كه :
این عمر به غلامی شبان بگذشت كه گوسفندان به چرا داشت . گفت : ای غلام از این گوسفندان یكی به من بفروش . غلام گفت : این نه آن من است . ابن عمر گفت : اگر جویند گو كه گرگ بخورد . غلام گفت : فاین الله ؟ ( پس خدا كجاست ؟ )
ابن عمر را این سخن از وی خوش آمد ، رفت و آن غلام و گوسفندان را بخرید ، غلام را آزاد كرد و گوسفندان را به او داد .
در این حال مراقب باید مراقب اندیشه و رفتار خود باشد.
در مراقبت اندیشه ، باید مراقب بود كه اگر اندیشه ی حقانی است ادامه دهد و اگر نفسانی است از آن درگذرد .
در مراقبت رفتار ، باید مراقب طاعت یا معصیت یا عمل مباح خود باشد .
در طاعت ، مراقب باشد كه به اخلاص و با حضور دل انجام دهد .
در معصیت ، مراقب باشد كه شرم كند و از آن بازگردد .
در مباح ، مراقب باشد كه با ادب باشد و در نعمت خدای منعم را ببیند و بداند كه همیشه در حضرت او است .
خواجه عبدالله انصاری این نوع مراقبه را مراقبه ی خدمت گوید و آن را مستلزم سه چیز می داند :
تعظیم فرمان خدای ، علم بر سنت ، وقوف بر ریا .
مولوی می گوید :
 
گر مراقب باشی و بیدا تو  ..................................... هر دمی بینی جزای كار تو
گر مراقب باشی و گیری رسن .......................... حاجتت ناید قیامت آمدن
هین مراقب باش گر دل بایدت ............. كز پی هر فعل چیزی زایدت
ور ازین افزون تو را همت بود ................................... از مراقب كار بالاتر رود
 
دوم مراقبه ایمانی : این نوع مراقبه نتیجه تسلیم بودن به حق است كه به مصداق آیه كریمه ی : سزیهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم ( به زودی آیات خود را در آفاق و انفس به آنان نشان خواهیم داد . )
چنین انسانی آیات حق را در آفاق و انفس مشاهده می كند و مراقب آنها است و در عالم كسی را جز حق فاعل نمی بیند .
مردی از ابن مبارك خواست كه او را وصیتی كند . گفت : مراقب خدای باش . مرد از تفسیر آن خواست . فرمود : همیشه در حالی باش كه گویی خدای را می بینی .
این نوع مراقبه را پیر هرات مراقبت وقت گوید كه به سه چیز آن را توان یافت :
به فنای شهوات ، صفای خاطرات ، غلبه ی مهر .
سوم مراقبه حقی : این نوع مراقبه ویژه اولیای خداست كه در ظاهر و باطن و در خلوت و جلوت حق را می بینند و می گویند : ما رایت شیئا الا و رایت الله قبله ، ( ندیدم چیز را مگر اینكه خدا را پیش از آن دیدم ) .
پیر هرات این مراقبه را مراقبه ی سرّ می گوید كه به سه چیز می توان یافت :
به گم شدن از گیتی ، رها گشتن از خود ، پر گشتن از انس .
در این نوع مراقبه كه آن را مراقبه صدیقان نیز گویند ، دل ایشان مستغرق حق بود و التفات به غیر ندارد ، و گاه در این استغراق چنان باشند كه اگر با آنان سخن گویی ، نشنوند و اگر پیش ایشان نشینی ، نبینند .
عبدالله بن زید را گفتند : هیچ كس را می شناسی كه از خلق به حق مشغول باشد ؟ گفت : یكی را میشناسم كه اكنون درآید . عتبه الغلام در آمد . وی را گفتند : در راه كه را دیدی ؟ گفت : هیچ كس را ، و راه وی در بازار بود .
برای اینكه مطلب بهتر روشن شود ، می گوییم عارفان را دو نوع مراقبه است ، ظاهری و باطنی .
1- در مراقبه ظاهری ، جزء مراقب كل است . سالک در این حال به هر چه می نگرد او را ( خدا را ) می بیند و هر چه می كند برای اوست و هر چه به او می رسد آن را از او می داند .
2- در مراقبه باطنی ، كل مراقب كل است . در این نوع مراقبه سالک دریچه ی چشم جزئی بین خود را می بندد ، تا با دیده ی كل ، كل را مراقب شود ، یا با چشم او ، او را ببیند . در حقیقت در این حل او است كه مراقب اوست .
مراقبه اصلی در عرفان، همین مراقبه است كه ما اینك به شرح شرایط آن می پردازیم .
 
شرایط محل مراقبه
 

مكان مراقبه

1- باید خالی از اغیار باشد ، بدین معنی كه مراقبه بایستی در تنهایی و خلوت انجام شود .
2- بهتر است زمین سخت بوده و زیرش خالی نباشد ( طبقه ساختمان نباشد تا آمد و رفت دیگران باعث انصراف از حال مراقبه نشود . )
3- بی سر و صدا و آرام باشد .
4- پاكیزه و تمیز باشد .
5- باید نرم و راحت باشد تا توجه سالك را از حق معطوف به خود نسازد ( برای اینكار مشایخ صوفیه از پوست تخت استفاده می كرده اند و روی آن به مراقبه می نشسته اند ).
6- آكنده به بویی نباشد كه شامه را متاثر سازد .
 
آداب مراقبه
 
1- سالک در حال مراقبه باید با وضو باشد .
2- لباس سبك و نرم ب تن كند و اگر دكمه ای بسته باشد ، باز كند و این برای آن است كه بدن كاملا در حال استراحت باشد .
3- در حال مراقبه باید روی زمین بنشیند .
4- بدنش باید بی حركت باشد .
شبلی نزد نوری آمد ، وی را دی ساكن به مراقبه نشسته كه موی بر تن وی حركت نمی كرد . پرسید : این مراقبه بدین نیكویی از كه آموختی ؟ گفت : از گربه ای كه به سوراخ موشی دیدم و در انتظر موش ساكن تر از این بود .
5- در حال مراقبه چشم ها باید بسته باشد .
6- در شروع مراقبه باید دریچه فكر و پندار را بست و جز خدا را فراموش كرد .
7- در مراقبه باید متجه حق و ناظر نقش دل بود ( نیاز به تذكار شفاهی دارد ).
8- سالک در حال مراقبه باید كه از حول و قوه و قدرت خود بیرون آید تا به حدی كه فراموش كند این اوست كه مراقبه می كند .
9- در حال مراقبه امیال و آرزوها و پندارها در خاطر ظاهر می شوند و سالک را از مسیر اصلی منحرف می سازند ، در این حال باید آنها را از بین برد .
برای این كار دستورهایی چند مشایخ طریقت داده اند كه باید بطور شفاهی گفته شود .
10- در حال مراقبه سالك باید رو به قبله بنشیند . درست است كه به منطوقه ی كریمه : فاینما تولوا فثم وجه الله ، همه سو ، سوی خداست ، در اینجا منظور آن است ، در ظاهر نیز متوجه ی كعبه ظاهر شود تا ظاهر موافق باطن آید .
11- سالک مبتدی باید در هر 24 ساعا لااقل 15 دقیقه در حال مراقبه بسر برد و اگر شب هنگام باشد بهتر از روز است .
 
طریقه مراقبه نشستن
 
طرز نشستن سه گونه است :
1- سالک روی زانو می نشیند و سر و گردن را راست نگه می دارد ، دست راست را روی زانوی چپ می گذارد و دست چپ را روی مچ دست راست قرار می دهد و متوجه حق می شود .
در این حال پاها به شكل ( لا ) عربی است و دست ها به شكل ( لا ) هر دو ب معنی نه ، كه سالک بدین وسیله در شروع مراقبه نفی خود می كند .
2- مانند اولین وظعیت با این تفاوت كه چهرازانو باید نشست و در نتیجه دستها و پاها هر دو به شكل ( لا ) است .
3- سالک روی زمین چهر زانو نشسته و بعد زانوها را در بغل میگیرد و دست ها را دور زانو حلقه می كند ، بطوری كه با دست چپ مچ دست راست را بگیرد و سرو گردن را متمایل به قلب می گرداند و به مراقبه می پردازد . ( در این حال نیز دست ها و پاها به شكل (( لا )) می باشد .
 
اگر به سبب بیماری جسمی از نشستن روی زمین معذور است می تواند روی صندلی راحتی نشسته و پاها را موازی قرار دهد ( به شكل لا ) و دست راست را روی ران چپ بگذارد و با دست چپ مچ ست راست را بگیرد .
پاره ای از مشایخ برای اینكه در این حال به مراقبه می نسشتند و طول زمان مراقبه موجب خستگی پاهای آنان می شد ، رشته ای به دور زانوها می بستند كه زمان بیشتری به مراقبه بپردازند . در این حال اگر سر و گردن به علت طول زمان مراقبه خسته شود مجازند كه ابروی چپ را روی زانوی چپ بگذارند . این وضع را : سر به جیب مراقبت فرو بردن گویند .
سعدی درباره اصطلاح مزبور بیان زیبایی دارد كه این است :
یكی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشف مستغرق شده ، آنگاه كه از آن حال باز آمد ، یكی از اصحاب به طریق انبساط گفت : از این بوستان كه بودی ما را چه تحفه كرامت كردی ؟ گفت : بخاطر داشتم كه چون به درخت كل رسم دامنی پر كنم هدیه اصحاب را، چون برسیدم بوی گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت .
 
نتیجه مراقبه برای مبتدیان
 
مراقبه برای سالک مبتدی نوعی تمرین اراده و تسلط بر خود است كه با تمرین زیاد به حد نهایی می رسد و خاطر ناآرام او را مهار می سازد و دلش آرامش توام با انس به حق پیدا می كند.
مسلما كسی كه بر خود مسلط نباشد مراقبه برای او دشوار است و به تدریج و در سایه توجه پیر طریقت و مدد او این مشكل حل می شود .
نتیجه توفیق در مراقبه برای سالکان مبتدی در درجه اول تقویت اراده و تسلط بر خود است و در ثانی رسیدن به وحدت توجه به حق .
 
نتیجه مراقبه برای سالکان راه رفته
 
یكی از اصول رسیدن به موت ارادی مراقبه است ،سالک راه رفته پس از اینكه دلش از سكینه قلبیه آرامش یافتو به مقام طمأنینه رسید ، یعنی آرامش توام با انس به حق پیدا كرد ، در این حال صاحب نفس مطمئنه می شود و به ندای : یا ایتها النفس المطمئنه ، به مراقبه : ارجعی الا ربك راضیه مرضیه ، می پردازد .
جناب شاه نعمت الله میفرماید : سالک در این حال متوجه مواهب حق می شود ، از برای نفحات الطاف وجود مطلق ، اعراضش از غیر خدا باشد و استغراقش در بحر محبت چون ما باشد ، و مشتاق لقای : الاطال شوق الابرار الی لقائی بود ، و آشفته ی : وانی الیهم لاشد شوقا ، و جان و دلش ، نه آب و گلش ، روز و شب به حضرت او شتابد و روحش حیات ازو یابد .
سالک بر اثر این مراقبه به تدریج از دنیای من و تو بیگانه می شود و نه تنها احساس مراقبه را كه رنگ دوگانگی دارد فراموش می كند ، بلكه حق او را از او می میراند تا به خود زنده سازد .
 
 
نوع مطلب : عرفان، 
برچسب ها :
          
شنبه 27 آذر 1389
پنجشنبه 24 مرداد 1398 18:11
thanks a good deal this amazing site is professional along with relaxed
جمعه 4 مرداد 1398 12:49
Sexy2call Quick search and get the most up-to-date results Get
a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. In search
of escort girls? Discrete apartments? Come up with a quick search by region of Israel.
چهارشنبه 2 مرداد 1398 10:17
مركز سامسونج نعتبر خبرة فى سامسونج الاوائل فى مصر و
افضل خدمات تبحث عنها عندما یصادفك اعطال فى غسالات سامسونج
.حیث اننا نقدمالخدمةبالكامل فى بیتك ولا یتم سحب
المیكروویف نهائیا من بیتك هذا بجانباننالدینا طاقم عمل من
مهندسینمدربین على الصیانةالفورى لجمیع
اعطال اجهزة سامسونج الثلاجات و تغییر جمیع قطع الغیار التالفةبأخرى ممتازةهذا بجانب تمیزهم بالخبرةالعالیة و التى
تمكنهم التصلیح فورا منزل العمیل و الخبرة التى تمتد
الى مدةطویلة لا تقل عن 21 عاممتواصلة فى
تصلیح مكانس سامسونج

اذا كنت فى احتیاج لعمل صیانة غسالات
سامسونج فى المنزل و كل ما علیك هو الاتصال
بنا على مركز صیانة میكروویف سامسونج فى مصر نحن فى انتظارك اینما كنت نحن نخدم جمیع المحافظات لنسعى أن نكون الاول فى مجال عملنا و الاسرع
فى التعامل معك و نوفر لك الصیانة المتمیزة فى مختلف
مودیلات غسالات سامسونج
شنبه 29 تیر 1398 13:41
many thanks considerably this amazing site is proper in addition to informal
شنبه 29 تیر 1398 04:29
appreciate it a whole lot this web site is usually elegant along with laid-back
پنجشنبه 27 تیر 1398 03:49
Yes! Finally something about app for lg washing machine.
چهارشنبه 26 تیر 1398 22:47
I'm not sure exactly why but this web site is
loading extremely slow for me. Is anyone else having this issue or
is it a problem on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.
سه شنبه 25 تیر 1398 23:39
Sexy2call Quick search to get the newest results Get a massage escort girl, discrete apartment or any
perfect and indulgent recreation. Interested in escort girls?
Discrete apartments? Produce a quick search by region
دوشنبه 24 تیر 1398 14:29
Hi there to every one, for the reason that I am actually keen of reading this weblog's post to be
updated on a regular basis. It contains pleasant information.
پنجشنبه 20 تیر 1398 19:39
"We have to build to a different crescendo, cheri," he
said. "And we may have an ending that is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were full of lust, along with the soft skin of his hard cock against my sex
was having its intended effect. I'd been feeling a stronger arousal now
as I felt his cock slide between my sensitive lips. I felt the head of his cock push agonizingly at
the entrance of my pussy, and I want to him to thrust into me hard.

Instead he pulled back and slid his hardness back around my clit.


I was aching to acquire him inside, and I could tell that his must push that wonderful hard cock inside me was growing.

His moans grew to suit mine, and I knew the sense of my wet pussy lips around the head of his cock was getting a lot for both
of us.

"Allow finale begin," he explained, and then he slid the end of his cock inside me.


We both gasped as he held his cock there for a moment.
I contracted my pussy to pull him further inside, and he threw his return on the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside
me, with each time I squeezed my pussy around
him. His cock felt wonderful simply because it filled me, but I desired it inside me.
I rolled sideways and rested my leg against his shoulder, and that he plunged his cock right in.
پنجشنبه 20 تیر 1398 10:59
Index Search Villas and lofts to book, search by region, find in a few minutes
a villa for rental by city, a variety of rooms lofts and villas.
Be stunned at photographs and data that the site has to supply you.
The website is a center for everyone the ads inside the field, bachelorette party?
Play with somebody who leaves Israel? No matter what
the reason why you need to rent a villa for an upcoming event or perhaps a gaggle
recreation suitable for any age. The site is also the biggest market of rooms with the hour, which is
another subject, for lovers who are seeking a lavish room equipped for discreet entertainment having
a spouse or lover. No matter what you are looking for, the 0LOFT website constitutes a look for you
to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and
Gush Dan.
چهارشنبه 19 تیر 1398 08:31
Sexy2call Quick search and obtain the most up-to-date results Discover a massage escort
girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation.
Seeking escort girls? Discrete apartments? Make a quick search by region
پنجشنبه 13 تیر 1398 19:25
I like the valuable info you provide to yoir articles.
I will bookmark your blog and take a look at again here frequently.
I'm rather certain I'll be told lots of new stuff right here!
Good luc forr the following!
جمعه 7 تیر 1398 06:54
Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it
helped me out a lot. I hope to give something back
and help others like you aided me.
پنجشنبه 6 تیر 1398 03:42
Index Search Villas and lofts for rent, search by
region, find during first minutes a villa for rent by city, a number of rooms lofts and villas.

Be astounded by the photographs and knowledge that they
have to supply you. The website is a center for every person the ads in the field, bachelorette party?
Play with somebody who leaves Israel? Regardless of the the explanation you must rent a villa for the next
event or simply just a bunch recreation suited to any age.
The website is also the centre of rooms by
way of the hour, which is already another subject, for lovers who are searching for
an opulent room equipped for discreet entertainment that
has a spouse or lover. No matter what you want, the 0LOFT website constitutes a look for you to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
جمعه 31 خرداد 1398 01:00
"We must build to an alternative crescendo, cheri," he said.
"And we should have an ending that is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were filled with lust, along with the
soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I'd been feeling a stronger arousal now as I felt his cock
slide between my sensitive lips. I felt the of his cock push agonizingly at the entrance of my pussy, and I needed him to thrust into me hard.
Instead he pulled back and slid his hardness back around my clit.I was aching to own him inside, and I really could tell that his must push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to enhance mine, and I knew the feeling of my wet pussy lips within the
head of his cock was getting a lot of for both of us.


"Allow the finale begin," he explained, and then he slid
the tip of his cock inside me.

We both gasped while he held his cock there to get a moment.
I contracted my pussy to him further inside, and that he
threw his head back on the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, and every time I squeezed my
pussy around him. His cock felt wonderful simply because it filled me,
but Needed all this inside me. I rolled to the side and rested my leg
against his shoulder, and he plunged his cock completely in.
جمعه 31 خرداد 1398 00:19
Hello, after reading this remarkable article i am as
well delighted to share my familiarity here with mates.
پنجشنبه 30 خرداد 1398 22:42
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why
waaste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?
پنجشنبه 30 خرداد 1398 10:53
Howdy would you mind letting me knpw which webhost you're utilizing?

I've loaded your blog in 3 compleetely different
browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
Can you recommend a good internet hosting provider at a
honest price? Thanks, I appreciate it!
پنجشنبه 30 خرداد 1398 10:29
Thank you a lot for sharing this with all folkks you reawlly recognise what you're talking about!

Bookmarked. Kindly additionally visit my website =). We will have a
link exchange agreement between us
یکشنبه 12 خرداد 1398 05:48
Informative article, just what I was looking for.
پنجشنبه 9 خرداد 1398 07:22
I am regular visitor, how are you everybody?
This post posted at this site is really pleasant.
پنجشنبه 9 خرداد 1398 06:24
Hi! I simply wish to offer you a huge thumbs up for your excellent information you have right here on this post.
I am returning to your web site for more soon.
پنجشنبه 9 خرداد 1398 06:10
It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly
donate to this outstanding blog! I guess for now i'll settle for book-marking
and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this blog with my Facebook group.

Talk soon!
پنجشنبه 9 خرداد 1398 05:49
I like the helpful information you provide to your articles.
I will bookmark your weblog and take a look at again here frequently.
I'm quite sure I'll be informed plenty of new stuff proper here!
Good luck for the following!
چهارشنبه 8 خرداد 1398 23:32
Its like you read my mind! You seem to know a lot about
this, like you wrote the book in it or something.
I think that you could do with some pics to drive the message home
a bit, but other than that, this is excellent blog. A fantastic read.
I'll certainly be back.
چهارشنبه 8 خرداد 1398 00:18
My brother suggested I might like this website.
He was totally right. This put up actually made my day. You cann't believe simply how much time I had spent for this information!
Thanks!
سه شنبه 7 خرداد 1398 12:41
Index Search Villas and lofts to rent, search
by region, find in minutes a villa to rent by city, a
number of rooms lofts and villas. Be astounded by the wonderful
pictures and information that they have to provide you.
The site is a center for everybody the ads while in the
یکشنبه 5 خرداد 1398 02:16
Index Search Villas and lofts for rental, search by region, find in minutes
a villa to rent by city, a range of rooms lofts and villas.
Be stunned at the photos and data that the site has to make available you.
The site is a center for everyone the ads inside field, bachelorette party?
Like somebody who leaves Israel? Regardless of the the reason why you have to rent
a villa for a potential event or merely a bunch recreation appropriate for any
age. The website is also the center of rooms by the hour, which has already been another subject, for
lovers who want an opulent room equipped for discreet entertainment having a spouse or lover.
Regardless of the you are looking at, the 0LOFT website
makes a try to find you to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel,
North South and Gush Dan.
جمعه 27 اردیبهشت 1398 17:25
appreciate it a lot this excellent website will be proper and also simple
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • تعداد کل پست ها :